Ads by Google X

القائمة الرئيسية

الصفحات

رواية جحيم قسوته الفصل التاسع والعشرون


 رواية جحيم قسوته الفصل التاسع والعشرون

....فی المشفی .....!!
تم نقل همس إلی المشفی بوااسطه عُدی و أدخلوها إلی غُرفه الطوارئ ،،و بعد مرور نصف ساعه ....خرجت الطبیبه التی تُشرف علی حالتها.. رکض الجمیع إتجاهها و أردف عُدی قائلًا :-
عُدی بلهفة :-
–خیییر یا دکتوره ،،أُختی حصلها إیه ....؟!!!!!
الطبیبه بجدیه :-


–ممکن أعرف إیه اللی وصلها للمرحله دی ....؟!!!!
و أخیرًا قد نطقت حیاه و أردفت قائله :-
حیاه بقلق و جدیه :-
–هی إتوترت شویه بسبب شویه المشاکل فی البیت ،،هو حصلها إیه یا دکتوره طمنینا ...؟!!!!!
الطبیبه بتوبیخ و جدیه :-
–انا نبهت الأستاذ عاصم قبل کده إنها تبعد عن أی مشاکل تسبب لها توتر ،، و ده لأن الرحم ضعیف من بعد الحادثه و الإجهاض الأول و إن الرحم حالیًا مش بس ضعیف و کمان وضعه مش مستقر و ممکن یحصل الإجهاض فی أی وقت و لذلک لازم لها الراحه التامه .....!!!!!!!!!!


عُدی بهدوء :-
–تمام ،،شُکرًا یا دکتوره ....!!!!!!
الطبیبه بهدوء :-
–ده واجبی ،، المهم انا عایزه أشوف الأستاذ عاصم بخصوص المدام همس ضروری ....!!!!!!!
عُدی بتلعثم :-
–بصراااحه هو مش موجود آآآآ ...حصلت ظروف ف مقدرش یجی ....!!!!!


الطبیبه بتفهم :-
–تمام ،،لما یجی یُفضل إنه یشرفنی فی مکتبی ضروری ...!!!!!!
عُدی بخفوت :-
–أکیید .....!!!!!
أومأت له برأسها ثم ترکتهم ل تتابع عملها ....!!!!
نظرت علیاء إلی عُدی ثم سحبته من یده إلی رکن هادئ وسط إستغرابه ...،،وقفت ب مکان هادئ و فارغ نوعًا ما و ترکت یده و أردفت قائله :-


علیاء بتسأول :-
–هنعمل إیه ؟!!،،هتجیب خالوو منین بقااا ...؟؟!!!!
عُدی بضیق :-
–معرفش ،،إتصلت بیه أکتر من مره و مفیش رد خالص ،،بصی خلیکی معاهم هنا و انا هدور علیه و هوصله بأی طریقه کانت ،،ماشی ...؟؟!!!!!!
علیاء بخفوت :-


–ماشی ....یالاااا روح بقااا ....!!!!!!!
عُدی بجدیه :-
–رایح اهوو ،،روحیلهم یالاااا...!!!!
أومأت برأسها ثم إتجهت حیث تقف والدتها ،،تنهد هو بضیق ثم رحل من المشفی للبحث عن عاصم.....!!!!!!!!
–....فی سیاره عُدی ....!!
کان فی طریقه للبحث عنه بالأماکن التی خطرت علی باله ،،حتی أتاه إتصال من رقم لا یعرفه ف رد علیه عله یکون طوق النجاه بالنسبه له ....!!!!!


عُدی بإیجاب :-
–الوووو ...!!!!!
البواب بجدیه :-
–أیوه یا عُدی بیه ،، حضرتک‌مش جای ولا إیه...!!!!
عُدی بإستغراب :-
–اجی فین ...؟!!!


البواب بإیجاب :-
–الشقه بتاعتک إنتَ و عاصم بیه ،،ده هنا من بدری و.....
عُدی مُقاطعًا :-
–مین اللی عندک من بدری ،،تانی کده .....؟؟!!!!
البواب بإستکمال :-
–عاصم بیه یا باشا ،،موجود من بدری و انا فاکرک هاتیجی بعدیه و........


عُدی مُقاطعًا بصرامه :-
–انا جااای حالًا ....!!!!!!
ثم أغلق الخط و رمی هاتفه بجانبه دون إکتراث ثم أسرع إلی تِلک الشقه فهو یعرفها تمام المعرفه عندما کانوا یُشبعوون رغباتهم بها .......!!!!!!!!!!
–....بعد مرور ساعة ....!!


وصل عُدی إلی بنایه بأحد المناطق الفاخره ثم ترجل من سیارته و‌ دلف سریعًا إلی تِلک البنایه ،،وصل إلی الطابق المطلوب بواسطه المصعد ثم أخرج المُفتاح من جیب بنطاله و أدخله بالباب و فتحه ،،دلف إلی الداخل ...وجد المکان هادئ نظر إتجاه الشرفه وجد ضوء خافت منبعث منها خمن وجوده بها من ذلک الضوء و إتجه إلیه سریعًا ...!!!
–....فی الشرفه ....!!
دلف عُدی إلی الشرفه وجده جالس یُنفث دخان سیجارته بشرود ،،تنحنح قلیلًا و أردف قائلًا :-


عُدی بهدوء :-
–أخیرًا لقیتک ،،إیه یا عم إیه اللی جابک للمکان ده تانی .....؟!!!!
لم یلتفت إلیه بل ظل علی وضعیته و أردف قائلًا :-
عاصم ببرود :-
–خییر ،،جای هنا لیه .....؟!،،إمشی من هنا عایز أکون لوحدی ....!!!!!
عُدی بنفاذ صبر :-


–کان علی عینی واللّٰه ،، بس لازم تیجی معایا المستشفی ....!!!!!
نظر إلیه سریعًا و أردف قائلًا :-
عاصم بقلق یشوبه البرود :-
–لیه ،،إیه اللی حصل ....؟!!!!
عُدی بضیق :-
–هو إیه اللی لیه؟!!،، مراتک فی المستشفی من التوتر اللی حضرتک سببتهولها ...!!!!


إنتفض من جلسته و نظر إلیه بقلق و أردف قائلًا :-
عاصم بحذر :-
–عارف لو بتضحک علیا علشان أرجع هعمل فیک إیه ...!!!!
عُدی بعصبیه خفیفه :-
–و هضحک علیک لیه ،،هی أُختی زی ماهی مراتک إفتکر ده کویس .....!!!!!
لم یستمع إلی باقی کلماته بعد تأکیده بأنها بالمشفی و بسببه أیضًا و توجه إلی الأسفل بخطوات أشبه بالرکض و عُدی یحاول اللحاق به ،،إستقل کُلًا منهم سیارته و ذهبوا إتجاه المشفی...!!!!!!!


************************************
–....فی منزل نیره ....!!
–...فی غُرفه نیره ....!!
بس عُدی بیه ده طلع مز یخربیت کده ...!!!
أردفت ریم بتِلک الکلمات الهائمه ،،حدجتها شقیقتها ب نظرات ناریه و أردفت قائله :-
نیره بتوبیخ :-
–عیب اللی بتقولیه ده ،،و بعدین ده واحد متجوز ومش من توبنا أبدًا .....!!!!!


إتسعت عینیها بصدمه و أردفت قائلًا :-
ریم بصدمه :-
–متجوز ..!!!!!!!!!!
نیره بتأکید :-
–اهااا متجوز و تعرفی مین کمان بنت أُخت عاصم بیه إتجوزه من کام یوم کده و علی فکره عُدی بیه یبقی أخو مرات عاصم بیه ....،،یعنی إتهدی کده و خلیکی فی شغلک .....!!!!!!
إبتسمت بمکر و أردفت قائله :-


ریم بمکر :-
–عیب علیکی یا نیروو ده انا أُختک برضوه و عُدی ده هیبقی بتاعی انا بس .....!!!!!!
نیره بعصبیه :-
–إنتی أکید إتجننتی ،،ریم لو مابعدتیش عنهم انا اللی هقف فی وشک و قد أعذر من أنذر ...!!!!!
ثم ترکتها و خرجت إلی الخارج بخطوات غاضبه.......!!!!!!
نظرت إلی آثرها بغضب و أردفت قائله :-


ریم بتوعد :-
–ماشی یا نیره ،،هیبقی لیا و هتشوفی ،،و یا انا یا البتاعه اللی متجوزها دی ......!!!!!
–....فی المشفی ....!!
وصل کُلًا عُدی و عاصم إلی المشفی و دلفوا إلی الداخل ،،قابلوا بطریقهم علیاء فباغتها عاصم بسؤاله قائلًا :-
عاصم بقلق :-
–همس عامله إیه دلوقتی ...؟!!!!


علیاء بجدیه :-
–فاقت و کویسه و سألت عنک قولتلها إنک عن الدکتوره ب تخیط جرحک ...!!!!
ثم أشارت إلی جرح یده ،،إنتبه إلی ما تُشیر إلیه و نظر إلی عُدی و أردف قائلًا :-
عاصم بجدیه :-
–انا هروح أخیطه زی ما قالتلها و إنتَ إسبقنی علی هناک ....!!!!!
عُدی بتفهم :-


–ماشی ،،و ماتنساش تروح لل الدکتوره بتاعتها علشان کانت عایزاک ضروری بخصوص حالتها....!!!!!
عاصم بإیجاب :-
–ماشی ....!!!!
ثم ترکهم و إتجه ل تخیط جرحه ،،بینما أمسک عُدی بید زوجته و إتجه إلی غُرفه شقیقته .....!!!!
–.....بعد مرور نصف ساعة ...!!
–...فی المشفی ....!!


دلف إلی غُرفتها بعد أن أتم تخیط جرحه و ذهب لل طبیبة الخاصه بها وجدهم جالسین و عُدی یطلق نکاته السخیفه کی یُضحکها قلیلًا ،،إقترب منهم و أردف قائلًا :-
عاصم بجدیه :-
–الکُل یخرج من هنا علشان عایز مراتی شویه...!!!!
إنتبهت إلیه و نظرت إلیه بعتاب بادلها إیاها بآخری عاشقه ،،قطع وصله نظراتهم عُدی حیث أردف قائلًا :-
عُدی بمزاح :-


–ب نطرد علنی یعنی ،،دی آخره الصُحبیه یا صاحبی ماکنش العشم الصراحه .....!!!!!
عاصم بصرامه مصطنعه :-
–اهااا بطردکم و یالااا من هنا بقااا ...!!!!!
عُدی بضیق مصطنع :-
–ماشی ماشی ،،یالاااا یا أختی إنتی و أمک أدی أخره اللی یجری وراهم فی نص اللیل ....!!!!!
کتمت ضحکاتها علی شقیقها و مزاحه السخیف ،،و بالفعل خرج الجمیع إلی الخارج ،،إلتفت إلی زوجته و جلس


جوارها وجدها أشاحت بوجهها بعیدًا عنه فأمسک بطرف ذقنها و أدارها إلیه و أردف قائلًا :-
عاصم بمداعبه :-
–هتفضلی قالبه وشک کده کتیییر ....؟!!!!!!
همس و مازالت أنظارها للأسفل :-
–أیوه ،،تقدر تقولی إیه اللی کان معصبک کده...؟!!!
عاصم بتنهیده :-


–لازم تعرفی یعنی ....؟!!!
همس بإصرار :-
–اهااا لازم ....!!!!!!!
عاصم بإستسلام :-
–طیب هحکیلک ،،وحکی لها سبب شجاره مع حیاه و سبب ذلک الشجار .....!!!!!!
کانت تستمع إلیه بإنتباه و بعد أن إنتهی أمسکت بکف یده و نظرت إلی عینیه مباشره و أردفت قائله :-


–کُل ده شایله لوحدک ،،مقولتلیش لیه مش انا مراتک برضوه .....؟!!!!!
ملس علی خصلات شعرها و أردف قائلًا :-
عاصم بنبره هادئه :-
–ماکنتش عایز أوترک زیاده ،،و أدیکی أهوو فی المستشفی بسببی .....!!!!!!!
همس بإبتسامه هادئه :-
–لا مش بسببک ،،اللی حصل کان فوق طاقتنا ،،وبعدین انا کویسه أهووو ....!!!!!!!


کاد أن یرد علیها و لکنه وجد الباب یُفتح و عُدی یدخل دون إذن بالدخول ....!!!!!!!!
عُدی بطریقه مسرحیه :-
–اهااا قلبی الصغیر لا یتحمل ،،إیه یا بنی ده ،،إنتوا فی المستشفی حتی ....!!!!
عاصم بنبره مُغتاظه :-
–إنتَ إیه اللی دخلک مش فی إختراع إسمه تخبط علی الباب ،،و بعدین إنتَ مالک مراتی و انا حر .....!!!!!!!
نظر إلی شقیقته وجدها تستمع لهم بضحکه مکتومه فأردف قائلًا :-


عُدی بعتاب مصطنع :-
–عاجبک کده بتهزق و إنتی ساکته .......!!!!!!
همس بجدیه مصطنعه :-
–تستاهل ،،وبعدین روح إتشطر علی اللی هریاک مقالب فی البیت ....!!!!
ثم غمزت له بعینیها بإبتسامه ذات مغزی ....!!!!
عاصم بمکر :-


–اهااا مقالب ،،تستاهل اهی جاتلک اللی هتربیک....!!!!
عُدی بضیق :-
–خلصتوا إنتوا اللی الأتنین ،،ثم تابع بتفاخر :- و بعدین انا مش أی حد برضوه انا ساکت لها بمزاجی.....!!!!!
عاصم بسخریه :-
–واضح ..واضح ......!!!!!
عُدی بجدیه :-


–تُشکر یا أخ ،،انا هاخد مراتی و امشی بقااا علشان القاعده هنا طولت .....!!!!!!
عاصم بهدوء :-
–ماشی ،،مع السلامه ....!!!!!!
هز رأسه بهدوء ثم خرج و أخذ زوجته و رحل.....!!!!!
–....بعد مرور ساعتین ......!!
–....فی ڤيلا عُدی .....!!


وصل إلی ڤیلته بصحبه زوجته ثم ترجلوا من السیاره و دلفوا إلی الداخل ،،بعد دخولهم فاجأها بحمله إیاها کاتمًا شهقاتها ثم صعد إلی غُرفته ،،وضعها علی الفراش ثم إبتعد عنها و نزع سترته عنه و بدأ بفک أزرار قمیصه !!_نظرت إلیه بفزع و أردفت قائله :-
علیاء بتوتر :-
–آآآآ ...إنتَ بتعمل إیه ....؟!!!
عُدی بإستغراب :-


–هکون بعمل إیه یعنی ،،بغیر هدومی عندک مانع......!!!!!
وضعت یدیها علی وجهها و أردفت قائله :-
علیاء بتلعثم دون النظر إلیه :-
–آآآ اها عندی ....آآآآآ ...إنتَ ...روح غیر فی التوالیت أو فی أوضه الهدوم آآآآ ...إنما مش ...مش هنا .......!!!!!!
أکمل نزع قمیصه مُتجاهلًا حدیثها و بعد أن نزعه و بقی عاری الصدر إقترب منها حتی شعرت بأنفاسه تلفح صفحه وجهها و أردف قائلًا :-


عُدی بخُبث :-
–شکلک نسیتی إنک مراتی و انا جوزک ،،و صراحه انا حابب أفکرک بده أوووی ....!!!!!!!!
لم یُعطیها الفرصه للرد علی کلماته بل إقترب أکثر و إلتهم ثُغرها فی قُبله بث فیها مدی عشقه لها ،،قاومته فی البدایه ولکن بالأخیر خارت قواها و إستسلمت له و بادلته قُبلته بنفس المشاعر .....!!!!!
بعد دقائق لیست ب قلیله إبتعد عنها حتی تستطیع رئتیهما التنفس و إستند بجبینه علی جبینها و أردف قائلًا :-
عُدی بهمس :-


–لو عایزانی أبعد هأبعد ،،عایزانی یا علیاء ...؟!!!!!
قررت العفو عنه و أخیرًا فقد ظفرت بإعترافه و إنتهی!!! ،،إذا سوف تعطیه الفرصه لل ظفر بها ،،نظرت إلیه نظرات ثابته و حاوطت عنقه بیدیها و بادرته ب قُبله و کأنها بذلک أعطته تصریح بالموافقه ،،مال بها علی الوساده مره آخری و إنتقل ب قُبلاته إلی عُنقها ،، لتسکت شهرزاد عن الکلام المباح فلا وقت للحدیث وقد إتحدت الروح و الجسد معًا .....!!!!!!!!!!


–....فی قصر الألفی .....!!
سمحت الطبیبة ل همس بالخروج و لکن أوصتها بالراحه التامه و أکدت علی عاصم ب ذلک .....!!!!!!
–...فی غُرفه عاصم ....!!
وضعها علی الفراش و سحب الغطاء علیها ل تنعم بنوم هادئ و أخذ یتذکر حدیث الطبیبة له ......!!!!
–.....Flash Back....!!
–...فی المشفی ....!!


–....فی مکتب الطبیبة ....!!
–انا نبهت حضرتک قبل کده إنها تبعد عن أی مشاکل تسبب لها توتر ،، و ده لأن الرحم ضعیف من بعد الحادثه و الإجهاض الأول و إن الرحم حالیًا مش بس ضعیف و کمان وضعه مش مستقر و ممکن یحصل الإجهاض فی أی وقت و لذلک لازم لها الراحه التامه .....!!!!!!!!!!
أردفت الطبیبة بتِلک الکلمات ،، ف نظر إلیها عاصم و أردف قائلًا :-


عاصم بتبریر :-
–فاکر واللّٰه و بشرف بنفسی علی کده ،،بس حصلت مشاکل جدیده فی البیت خلتها فی الحاله دی ......!!!!!!
الطبیبة بتفهم :-
–انا فاهمه حضرتک بس لازم إهتمام أکتر من کده ،،ثم تابعت بتحذیر :- لأن لو ده إتکرر تانی هتحصل مضاعفات تأدی للإجهاض مره تانیه.....!!!!
عاصم بجدیه :-


–أکید و هتأکد من ده بنفسی ...!!!!!
الطبیبة بجدیه :-
–تمام ،، وانا هکتبلها علی أدویه و ڤيتامینات تانیه خالص غیر اللی بتاخدها علشان یقوی الرحم أکتر و علشان صحة البیبی کمان .....!!!!!
عاصم بتفهم :-
–ماشی ....!!


ثم أعطته (الروشته) بعد أن دونت بعض أنواع الأدویه و الڤيتامینات ف نهض عن مقعده و صافحها ثم إنصرف و إتجه إلی غُرفه زوجته بعد أن قام بشراء الأدویه و وضعها ب سیارته ....!!!!!
–....عوده إلی الوقت الحاضر ....!!
تنهد بعمق ثم نظر إلیها بحُب و مال بجسده قلیلًا و قبلها علی وجنتیها برقه و أردف قائلًا :-
عاصم بهمس :-
–وعد منی إنی هحافظ علیکی لأخر نفس فیا هحمیکی إنتی و إبنی من أی سوء حتی لو کان التمن حیاتی

تعليقات