Ads by Google X

القائمة الرئيسية

الصفحات

رواية عشق الروح الفصل السابع7 بقلم الياسمين عبده

 

رواية عشق الروح الفصل السابع بقلم الياسمين عبده

رواية __عشق _الروح ♥

ياشباب التفاعل  قل خالص 
............................. 
الجزء السابع 

في الصباح....... 
جهزت ملك وراحت عند جدتها بس اول مادخلت  لقيت جدتها وقعه على الارض ومش بتاخد نفاسها  
ملك بصدمة وجريت على جدتها: تيته قومي ياتيته  تيتا 
ملك بصريخ: يونسسسس الحقني  جاء يونس على صوت ملك بسرعه  لقي جٍدِتٌهّ وٌقُعٌهّ عٌلَﮯ آلَآرض وٌمًلَکْ جّنِبًهّآ وٌبًطِعٌيَطِ  
يَوٌنِسِ بًخِوٌفُ: آيَهّ آلَيَ حًصّلَ يَآمًلَکْ  وٌشُآلَ جّدٍتٌهّ وٌآخِدٍهّآ عٌلَﮯ آلَمًسِتٌشُفُۍ وٌمًلَکْ لَبًسِتٌ آلَنِقُآبً وٌرآحًتٌ مًعٌآهّمً وٌمًنِهّ بًردٍوٌآ رآحًتٌ مًعٌآهّمً مًلَکْ بًقُتٌ تٌدٍعٌيَ لَجّدٍتٌهّآ آنِهّآ تٌکْوٌنِ بًخِيَر وٌتٌقُوٌمً بًلَسِلَآمًهّ  
يَوٌنِسِ: مًلَکْ آنِتٌيَ کْوٌيَسِهّ تٌيَتٌهّ هّتٌبًقُﮯ کْوٌيَسِهّ بًإذِنِ آلَلَهّ مًتٌقُلَقُيَشُ 
ملَکْ بًجّمًوٌدٍ: شُکْرآ  وٌسِآبًتٌهّ وٌقُآمًتٌ  دٍخِلَتٌ آلَمًسِجّدٍ آلَيَ فُيَ آلَمًسِتٌشُفُۍ وٌصّلَتٌ وٌدٍعٌتٌ لَجّدٍتٌهّآ 
الدكتور خِرجّ. مًنِ عٌنِدٍ جّدٍتٌهّآ   
آلَدٍکْتٌوٌر: هّيَآ کْوٌيَسِهّ   بًسِ عٌنِدٍهّآ آنِهّيَآر عٌصّبًيَ وٌدٍهّ مًنِ آلَتٌوٌتٌر آلَشُدٍيَدٍ فُلَآزٍمً  تٌهّتٌمًوٌآ بًيَهّآ وٌتٌبًعٌدٍوٌهّآ عٌنِ آلَتٌوٌتٌر دٍهّ نِهّآئيَ 
مًلَکْ بًبًکْآء: طِيَبً مًمًکْنِ آدٍخِلَهّآ يَآدٍکْتٌوٌر 
آلَدٍکْتٌوٌر: طِبًعٌآ بًسِ  مًطِوٌلَوٌشُ عٌلَشُآنِ رآحًةّ آلَمًريَض 
مًلَکْ: شُکْرآ يَآدٍکْتٌوٌر  وٌدٍخِلَتٌ وٌوٌرآهّآ يَوٌنِسِ وٌمًنِهّ 

مًلَکْ بًبًکْآء وٌتٌمًسِکْ يَدٍ جّدٍتٌهّآ: تٌيَتٌهّ آنِتٌ حًآبًةّ تٌسِبًبًنِيَ آنِتٌيَ کْمًآنِ لَيَهّ آنِآ مًلَيَشُ غُيَرکْ فُوٌقُيَ يَآتٌيَتٌهّ کْلَمًيَنِيَ دٍهّ کْلَهّ تٌحًتٌ نِظُرآتٌ يَوٌنِسِ آلَحًزٍيَنِهّ وٌنِظُرآتٌ مًنِهّ آلَحًآقُدٍهّ يَوٌنِسِ بًحًزٍنِ: هّتٌبًقُۍ کْوٌيَسِهّ يَآمًلَکْ فُإهّدٍيَ آنِتٌيَ 
تٌجّآهّلَتٌهّ مًلَکْ وٌلَمً تٌردٍ عٌلَيَهّ  
بًعٌدٍ قُلَيَلَ فُآقُتٌ  آلَجّدٍهّ 

فُآطِمًهّ  بًتٌعٌبً: مً.. لَ.. کْ.  حًبًيَبًتٌيَ  آنِتٌيَ بًتٌعٌيَطِيَ لَيَهّ آنِآ بًخِيَر مًتٌقُلَقُيَشُ 

مًلَکْ بًفُرحًهّ: حًمًدٍ عٌلَۍ سِلَآمًتٌکْ يَآتٌيَتٌهّ قُلَقُتٌيَنِيَ عٌلَيَکْيَ  يَلَآ بًقُآ فُوٌقُيَ بًسِرعٌهّ عٌلَشُآنِ نِخِرجّ مًنِ هّنِآ وٌتٌرجّعٌيَ مًعٌآنِآ آلَبًيَتٌ  

ؤنِوٌسِ: حًمًدٍ آلَلَهّ عٌلَﮯ سِلَآمًتٌکْ يَآتٌيَتٌهّ 
فُآطِمًهّ بًتٌعٌبً: آلَلَهّ يَسِلَمًکْ يَآيَوٌنِسِ 
آلَدٍکْتٌوٌر دٍخِلَ عٌلَيَهّمً 
آلَدٍکْتٌوٌر: مًشُآء آلَلَهّ حًآلَتٌکْ آتٌحًيسِنِتٌ جّدٍآ يَآمًدٍآمً فُآطِمًهّ 
آلَجّدٍهّ بًآبًتٌسِآمًهّ: شُکْرآ يَآدٍکْتٌوٌر آقُدٍر آخِرجّ آمًتٌۍ
آلَدٍکْتٌوٌر بًآبًتٌسِآمًهّ: هّتٌقُعٌدٍيَ مًعٌآنِآ آلَنِهّآردٍهّ وٌمًنِ بًکْرهّ بًإذِنِ آلَلَهّ هّکْتٌبًلَکْ خِروٌجّ لَمًآ نِطِمًنِ عٌلَۍ حًضرتٌکْ 
يَوٌنِسِ: تٌمًآمً يَآدٍکْتٌوٌر نِقُدٍر نِقُعٌدٍ مًعٌآهّآ 
آلَدٍکْتٌوٌر: شُخِصّ وٌآحًدٍ بًسِ هّوٌ آلَيَ يَقُدٍر يَقُعٌدٍ مًعٌآهّآ دٍيَ قُوٌآنِيَنِ آلَمًسِتٌشُفُۍ وٌدٍلَوٌقُتٌيَ عٌنِ آذِنِکْمً وٌسِآبًهّمً وٌمًشُيَ
يَوٌنِسِ: يَلَآ يَآمًنِهّ وٌآنِتٌيَ کْمًآنِ يَآمًلَکْ هّروٌحًکْمً وٌآنِآ هّقُعٌدٍ مًعٌ تٌيَتٌهّ 
مًلَکْ بًبًروٌدٍ: وٌمًيَنِ قُآلَکْ آنِيَ هّسِيَبً  تٌيَتٌهّ آتٌفُضلَ آنِتٌ وٌآلَغُنِدٍوٌرهّ بًتٌعٌتٌکْ وٌمًلَکْشُ دٍعٌوٌهّ بًيَآ 
مًنِهّ بًغُيَظُ: آيَوٌةّ يَآيَوٌنِسِ سِيَبًهّآ وٌتٌعٌآلۍ نِروٌحً آحًنِآ لَسِهّ عٌرآيَسِ وٌلَآزٍمً نِکْوٌنِ مًعٌ بًعٌض 
يَوٌنِسِ بًعٌصّبًيَهّ: آسِکْتٌيَ آنِتٌيَ وٌهّيَآ وٌظُيَ مًقُلَتٌ آنِتٌوٌ هّتٌروٌحًوٌآ يَلَآ وٌمًنِ غُيَر وٌلَآ کْلَمًهّ 
مًلَکْ بًعٌنِدٍ: آنِتٌ مًسِمًعٌتٌشُ آنِآ قُوٌلَتٌ آيَ آنِآ مًشُ هّمًشُيَ آتٌفُضلَ آنِتٌ وٌآلَعٌروٌسِهّ آلَجّدٍيَدٍةّ 
يَوٌنِسِ بًغُضبً: مًلَلَلَلَکْ آنِ مًقُوٌمًتٌيَشُ هّروٌحًکْ بًلَعٌآفُبًهّ 
آلَجّدٍةّ بًتٌعٌبً: بًسِ يَآوٌلَآدٍ مًتٌتٌخِنِقُوٌشُ وٌآنِتٌ يَآيَوٌنِسِ خِدٍ عٌروٌسِتٌکْ وٌآمًشُيَ آنِآ عٌآيَزٍةّ مًلَکْ تٌقُعٌدٍ مًعٌآيَآ يَلَآ 
يَوٌنِسِ بًغُيَظُ: بًسِ يَآتٌيَتٌهّ  قُآطِعٌتٌهّ جّدٍتٌهّ 
جّدٍتٌهّ: مًبًسِ آنِآ  عٌآيَزٍةّ مًلَکْ مًعٌآيَآ وٌيَلَآ بًقُآ 
يَوٌنِسِ بًتٌنِهّيَدٍةّ: تٌمًآمً بًسِ آنِآ بًردٍوٌآ مًشُ هّسِيَبًکْمً 


مًلَکْ بًجّمًوٌدٍ: بًسِ آنِتٌ سِمًعٌتٌ آلَدٍکْتٌوٌر قُآلَ 
يَوٌنِسِ  : مًلَيَشُ دٍعٌوٌةّ بًحًدٍ وٌذِآ کْآنِ مًشُ عٌآجّبًکْ تٌقُدٍريَ تٌمًشُيَ آنِتٌيَ 

مًلَکْ: لَآ دٍهّ فُيَ آحًلَآمًکْ 
مًنِهّ بًدٍلَعٌ : طِيَبً وٌآنِآ يَآيَوٌنِسِ  هّتٌسِبًنِيَ لَوٌحًدٍيَ مًقُدٍرشُ آقُعٌدٍ مًنِ غُيَرکْ 
يَوٌنِسِ:: مًنِهّ مًشُ وٌقُتٌهّ آلَکْلَآمً دٍهّ تٌعٌآلَيَهّوٌصّلَکْ وٌهّآجّيَ تٌآنِيَ يَلَآ 
مًنِهّ بًغُيَظُ: لَآ آنِآ مًشُ عٌآيَزٍةّ آقُعٌدٍ لَوٌحًدٍيَ فُيَ آلَبًيَتٌ 
يَوٌنِسِ: مًعٌلَشُ يَآحًبًيَبًتٌيَ آنِهّآردٍةّ بًسِ وٌبًعٌدٍيَهّآ مًشُهّتٌقُعٌدٍيَ لَوٌحًدٍکْ 
مًلَکْ بًسِخِريَهّ: يَمًکْنِ آلَعٌفُريَتٌ يَآکْلَکْ وٌنِخِلَصّ 
ضحًکْ يَوٌنِسِ وٌجّدٍتٌهّ عٌلَۍکْلَآمً مًلَکْ وٌمًنِهّ هّتٌمًوٌتٌ مًنِ آلَغُلَ
مًنِهّ بًخِبًثً: هّوٌ آنِتٌيَ مًتٌغُآظُهّ لَيَهّ يَآجّ*آهّلَ*هّ يَآفُلَآحًهّ  عٌلَشُآنِ يَوٌنِسِ حًبًيَنِيَ آنِآ وٌآنِتٌيَ لَآ  هّوٌ هّبًحًبً فُيَکْيَ آيَ جّهّلَهّ  هّوٌ هّيَحًبً آلَيَ مًنِ مًسِتٌوٌآ بًسِ 
مًلَکْ بًتٌصّنِعٌ آلَجّمًوٌدٍ: آنِآ آهّ جّهّلَهّ بًسِ آنِآ آحًسِنِ مًنِکْ عٌلَشُآنِ آنِآ مًخِربًتٌشُ بًيَتٌ وٌآحًدٍ مًتٌجّوٌزٍ وٌبًعٌدٍيَنِ مًيَنِ قُآلَکْ آنِيَ بًحًبًوٌآ وٌآنِآ مًشُ فُآرقُ مًعٌآيَآ حًبًنِيَ آوٌ لَآ  تٌتٌهّنِوٌآ بًبًعٌض لَيَقُيَنِ آوٌوٌيَ وٌآلَلَهّ وٌآحًنِآ  هّنِطِلَقُ خِلَآصّ وٌهّسِيَبًهّوٌلَکْ آشُبًعٌيَ بًيَهّ
کْلَدٍآ وٌيَوٌنِسِ وٌآقُفُ کْآنِ عٌآيَزٍ يَشُوٌفُ ردٍفُعٌلَ مًلَکْ بًسِ آتٌعٌصّبً لَمًآ سِمًعٌ کْلَمًةّ طِلَآقُ وٌقُآلَ لَمًنِهّ 
يَوٌنِسِ بًغُضبً: بًسِ يَآمًنِهّ وٌيَلَآ خِلَيَنِيَ آروٌحًکْ مًنِ غُير وٌلَآ کْلَمًهّ زٍيَآدٍةّ فُآهّمًهّ يَلَآ وٌآنِتٌيَ يَآمًلَکْ حًسِآبًکْ مًعٌآيَآ بًعٌدٍيَنِ وٌمًفُيَشُ طِلَآقُ وٌمًشُيَ 
جّدٍتٌهّآ: آيَوٌةّ کْدٍهّ خِلَيَکْيَ قُوٌيَهّ 
مًلَکْ بًآإبًتٌسِآمًهّ  لَآزٍمً آکْوٌنِ کْدٍهّ يَآتٌيَتٌهّ  وٌهّوٌ آنِ مًطِلَقُنِيَشُ خِلَآلَ آلَآسِبًوٌعٌ دٍهّ هّرفُعٌ عٌلَيَهّ قُضيَةّ خِلَعٌ وٌآنِآ مًصّمًمًهّ 
جّدٍتٌهّآ بًتٌنِهّيَدٍةّ: آلَيَ تٌشُوٌفُيَهّ يَآبًنِتٌيَ 

................. 
عٌلَﮯ آلَنِآحًيَةّ آلَآخِرۍ 
عندٍ خِآلَدٍ  
خِآلَدٍ قُآعٌدٍ هّوٌ وٌآصّحًآبًهّ 
خِآلَدٍ بًخِبًثً: يَوٌنِسِ دٍهّ مًحًظُوٌظُ مًتٌجّوٌزٍ وٌآحًدٍةّ تٌقُوٌلَ لَلَقُمًر تٌعٌآلَۍوٌآنِآ آقُعٌدٍ مًکْآنِکْ  
صّآحًبًهّ 1:وٌآنِتٌ عٌرفُتٌ مًنِيَنِ عٌلَﮯ حًسِبً مًآسِمًعٌتٌ آنِهّآ مًنِتٌقُبًهّ 
خِآلَدٍ بًضحًکْهّ شُيَطِآنِيَهّ: آخِتٌيَ  حًبًيَبًتٌيَ  قُآلَتٌلَيَ وٌبًعٌدٍيَنِ بًآيَنِ عٌلَﮯ عٌنِيَهّآ آلَخِضرآ آلَجّمًيَلَهّ 
صّآحًبًهّ 2:وٌآنِتٌ نِآوٌيَ عٌلَۍ آيَ
خِآلَدٍ  بًخِبًثً: نِآوٌيَ عٌلَيَهّآ  عٌلَﮯ حًسِبً مًآسِمًعٌتٌ نِآوٌيَ يَطِلَقُهّآ  فُأنِآ بًقُآ هّنِجّوٌزٍهّآ وٌهّزٍلَوٌآ بًيَهّآ
............ 
عٌنِدٍ مًنِهّ وٌيَوٌنِس.. 

يَوٌنِسِ بًغُضبً: آيَهّ تٌلَيَ آنِتٌيَ قُلَتٌيَهّ لَمًلَکْ دٍهّ 
مًنِهّ بًبًرأةّ مًصّطِنِعٌهّ: قُوٌلَتٌلَهّآ آيَ يَعٌنِيَ غُيَر آلَحًقُيَقُهّ 
يَوٌنِسِ بًغُيَظُ: مًتٌخِلَيَشُ بًيَنِيَ وٌبًيَنِ مًلَکْ فُآهّمًهّ وٌلَآ لَآ
مًنِهّ بًغُيَظُ آکْبًر: آنِتٌ مًهّتٌمً لَيَهّ کْدٍنِ وٌبًعٌدٍيَنِ آنِتٌ خِلَآصّ هّطِلَقُهّآ فُزٍعٌلَآنِ لَيَهّ 
يَوٌنِسِ: آنِآ  قُوٌلَتٌ قُبًلَ کْدٍهّ آنِآ مًشُ هّطِلَقُ  ذِآکْآنِ عٌجّبًکْ آوٌ لَآ فُآدٍهّ يَرجّعٌلَکْ وٌسِآبًهّآ وٌمًشُيَ 
وٌصّلَ يَوٌنِسِ آلَمًسِتٌشُفُۍ آوٌلَ مًآدٍخِلَ آلَآوٌضهّ 
يَوٌنِسِ بًخِضهّ: مًلَلَلَلَلَکْ حًآسِبًيَ....... 
يَتٌبًعٌ...........
ЎÃŜϻĮŇ ÃβĎỖ♕
انا طولت البارت  اهو  بقا تفاعل بقا علشان التفاعل وقع خالص 
دمتم في رعاية الله ♡

تعليقات