Ads by Google X

القائمة الرئيسية

الصفحات

رواية جحيم قسوته الفصل الثامن والعشرون


 رواية جحيم قسوته الفصل الثامن والعشرون

–جااایه لیه ....؟!!
حیاه بثبات :-
–جایه أشوفک و أتکلم معاکی ....!!
جلست سُعاد أمامها و وضعت ساقها علی الآخری و أردفت قائله :-
سُعاد بخُبث :-
–أنتوا مکفاکوش اللی عملته مع مرات أخوکی...؟!!


حیاه بإستفزاز :-
–لا مکفاناش ،، عملتی کده لیه فی مرات أخوکی إنتی کمان ....؟!!
سُعاد بالامبالاه :-
– انا مالیش إخووات ،،إنتوا بالنسبالی موتوا من زمان من یوم ما هربتوا ....!!
غضبت حیاه بشده و أردفت قائله :-
حیاه بغضب :-


–إحنا میشرفناش أصلًا یکون عندنا أُخت زیک ...!!
إنتصبت سُعاد فی وقفتها و إقتربت منها و مالت بجسدها قلیلًا إتجاهها و أردفت قائله :-
سُعاد بحده :-
–إنتی عایزه إیه بالظبط ....؟!!
–....فی شرکه الألفی ....!!
–....فی مکتب عُدی ....!!


کان یأکل الساندویش بنهمٍ شدید مستمتع بطعمه الذیذ و فجأه دلف عاصم دون مقدمات و جلس علی المقعد المقابل له ،،نظر إلیه بإستغراب و أردف قائلًا :-
عُدی بتسأول و مازال الطعام بفمه :-
–خییر عایز إیه ....؟؟!!!
عاصم بإشمئزاز :-
–إبلع الأول و بعدین إتکلم ،،انا عرفت دلوقتی أُختک جایبه الشهیه المفتوحه دی منین .....؟!!


إبتلع الطعام المتبقی فی فمه و مسحه بمندیل ورقی و أردف قائلًا :-
عُدی بتفاخر :-
–طبعًا مش أخوها ....!!
عاصم بسخریه :-
–طیب یا أخویا ،، ثم تابع بجدیه :- المهم کُنت عایزک فی موضوع مهم ....!!
عُدی بإنتباه :-


–قول ،،کُلی آذان صاغیه ...!!
عاصم بجدیه :-
طیب ،،ثم سرد له ما حدث مُنذ إختطاف همس إلی حبسه لسُعاد .....!!
کان یستمع إلی حدیثه بإنتباه شدید و بعد أن إنتهی أردف قائلًا :-
عُدی بجدیه :-
–طیب و إنتَ مش عایز تقول ل حیاه لیه ...؟!!


عاصم بتنهیده :-
–ماکنتش هتستفید حاجه لما تعرف ...،،و انا کُنت هقولها بس مش دلوقتی خالص ....!!
عُدی بتفهم :-
–طیب ماجاش فی بالک إنها لما تعرف ممکن تروحلها مثلًا ....؟!!
ضرب ب قبضتیه سطح المکتب و أردف قائلًا :-
عاصم بغضب :-


–توقعت ده فعلًا ،،بس لو مستها بحاجه کُنت قطعت خبرها ....!!
عُدی کی یُهدئه :-
–طیب إهدی ،،کده کده زی ما قولت مش هتستفاد حاجه لما تعرف إیه اللی مخوفک بقا لو رحتلها طالما مش هتقدر تعملها حاجه ....؟!!
عاصم بحده :-
–طبعًا لازم اخاف اللی خلاها تخطف مراتی وهی براا ممکن تعمل أی حاجه و هی جواا .....!!


عُدی بجدیه :-
–طیب هتعمل إیه دلوقتی ....؟!!
وضع رأسه بین یدیه و أردف قائلًا :-
عاصم بحیره :-
–مش عارف ....مش عارف .....!!
کاد أن یرد علیه إلا أنه قاطعه طرق أحدهم علی الباب ف سمح لها بالدخول و قد کانت «ریم» ،،دلفت ریم إلی المکتب و هی تُضبط وضعیه تنورتها و ما إن إقتربت من المکتب حتی أردفت قائله :-


ریم بجدیه :-
–دی الأوراق اللی حضرتک طلبتها ...!!
أومأ لها برأسه ثم أشار لها بالإنصراف ،،نظر عاصم إلی عُدی و أردف قائلًا :-
عاصم بتسأول :-
–دی السکرتاریه الجدیده ....؟!!
عُدی بإیجاب :-


–اهااا هی ،،بس تحت التدریب لسه ،،و برضوه أُخت نیره السکرتاریه بتاعتک...!!
عاصم دون تردد :-
–مش فارقه تبقی أُخت مین ،،بس انا مش مرتحلها ....!!
عُدی بإستغراب :-
–إشمعنی ماهی شغلها لحد الآن ممتاز مع إنها لسه بتدرس ....؟!!
عاصم بإیجاب :-


–ما اللی قبلها کانت ممتازه برضوه و إطردت و دی برضوه شکلها هتتطرد قریب زیها زی اللی قبلها و بکره تشوف ....!!
نظر إلیه عُدی بإنبهار فهو محق هو نفسه یشک بها مُنذ أن رأها تختلف عن شقیقتها بکثییر و لکن ل ننتظر و ل تظهر ناویاها تدریجیًا .....!!
–....فی قصر الألفی .....!!
جالسه الآریکه تنتظرها ف عاصم قد أزعجها بإتصالاته الکثیره و الغیر مُعتاده علیها و دائمًا ما یسألها عن شقیقته إن کانت بالمنزل أم لا ،،حتی وجدتها تدلف من الخارج و یبدو علیها الإنزعاج ...،،إقتربت منها و أردفت قائله :-


همس بلهفة :-
–کُنتی فین یا حیاه ،،عاصم هارینی إتصالات بیسأل علیکی ،،طمنینی .....؟؟!!!!
حیاه بجدیه :-
–مش دلوقتی یا همس ،،انا طالعه أُوضتی ،،بعد إذنک .....!!
ثم ترکتها و صعدت إلی غُرفتها و لم تعطیها مجال للرد ،،ضربت کف علی کف بدهشه و أردفت قائله :-
همس بدهشه :-


–لا دی بقت حاجه مش طبیعیه انا لازم أعرف اللی بیحصل هنا .....!!
–....فی غُرفه حیاه ....!!
جلست علی فراشها و دموعها تهدد بالهطول و أخذت تتذکر حدیثها مع سُعاد .....!!
–....Flash Back.....!!
سُعاد بحده :-
–إنتی عایزه إیه بالظبط ....؟!!


رمقتها ب نظرات ثابته و أردفت قائله :-
حیاه بجدیه :-
–انا جایه أساعدک تُخرجی من اللی إنتی فیه....!!
إبتعدت عنها و جلست مره آخری علی المقعد و أردفت قائله :-
سُعاد بسخریه :-
–ت .....إیه ...تساعدینی لا مُتشکره یا أختی ...!!


حیاه بتبریر :-
–لو کُنتی فاکره إن ممکن حد یهددک إنک تفضلی ضدنا تبقی غلطانه و .........
سُعاد مقاطعه :-
–أخاف إن حد یهددنی ،،ل تکونی فاکره إن کمال بیه مش هیرجع تانی تبقی غلطانه ....!!
حیاه بإستغراب :-
–کمال بیه!!،،مین ده ....؟!!


سُعاد بتعالی :-
–ده البیه بتاعنا کمال بیه الألفی عمک یا أختی....!!
حیاه بصدمه :-
–عمی .....!!!!!!!
سُعاد بمکر :-
–اهااا عمک ،،و لو فاکره إنه مش هیرجع تانی تبقی غلطانه هیرجع و قریب أووووی و هیدمرکم واحد ورا التانی وهینتقم لموت إبنه اللی أخوکی قتله ....!!
إنتفضت فجأه من مجلسها و إنصرفت و جسدها یرتعش بقووه ....!!


–.....عوده إلی الوقت الحاضر .....!!
حیاه بتوعد :-
–انا مش هسکت لازم أتکلم معاه بأی طریقه و أفهم اللی بیحصل حولیا ده .....!!
ثم نهضت و إتجهت إلی المرحاض لتنعم بإستحمام هادئ یُنعش جسدها .....!!
–.....تسریع فی الأحداث .....!!


–....فی المساء ....!!
–...فی قصر الألفی ....!!
عاد عاصم إلی القصر وجد حیاه بإنتظاره رمقها ب نظره مُتفهمه ثم أشار لها ل تتبعه إلی مکتبه ،،و بعد أن دلفوا للداخل أغلق عاصم الباب ورائهم و جلس علی مقعده و أردف قائلًا :-
عاصم بجدیه :-
–عاوزه تعرفی إیه یا حیاه .....؟!!


حیاه بحده :-
–عایزه أعرف کُل حاجه ،،عایزه أعرف کمال الألفی عمل کده لیه و تعاون مع اللی إسمها سُعاد دی .....؟؟؟!!!!!!!!
عاصم بنبره ذات مغزی :-
–إنتی روحتلها ....؟؟!!!!!
حیاه بثبات :-
–أیوه روحتلها کان لازم أفهم کُل حاجه و إنتَ بتهرب من المواجهه کان لازم أعرف کُل حاجه من وقت المکالمه اللی جاتلک .....!!!!!!!!


غضب بشده لذهابها إلیها دون علمه فأردف قائلًا :-
عاصم بغضب :-
–لو‌کُنتی سألتینی کُنت قولتلک ،،مش انا اللی أهرب من المواجهه یا حیاه ،،ماکنش لازم تروحلها علشان الست دی مش سهله .....!!!!!!
حیاه بعصبیه :-
–الست دی تبقی أُختنا لو واخد بالک ....!!


إحتدت عینیه بشده و کور قبضتیه و أردف قائلًا:-
عاصم بحده :-
–ماتعصبنیش یا حیاه ،،و بعدین من إمتی وهی أُختنا إحنا إتبرینا من العائله دی من زمان و لا نسیتی .....،،دی حتی متعرفش أبوهااا مین ...عایزانا نقبلها وسطنا .....!!!!!!!!!
حیاه بنفی :-
–انا مقولتش کده ،،و منسیتش ولا یمکن أنسی أبدًا ....بس انا کان لازم أعرف یا عاصم ....!!!!!


عاصم بعصبیه :-
–هو ده اللی همک تعرفی و بس و مش همک إنها کانت خاطفه مراتی و کانت هتشغلها معاهم ،،إنتی مش طبیعیه أبدًا .....!!!!!!!
–....فی غُرفه عاصم .....!!
سمعت صوت شجار بالأسفل ف نهضت عن الفراش بحذر و إرتدت روبها الخاص و هبطت إلی الأسفل .....!!!
إتجهت إلی مصدر الصوت حیث المکتب ،،و وقفت علی عتبته تنظر و تستمع إلیهم .....!!!!!!!
حیاه بغضب :-


–انا اللی مش طبیعیه ولا إنتَ ،،إنتَ ناسی إنک قتلت إبنه فاکره هیسکت و هیهرب تبقی غلطان ،،هیرجع یا عاصم و هینتقم و إحنا اللی هنتاخد فی الرجلین وسط کُل ده و ماکنتش عایزنی أعرف.....!!
غضبه جعله لا یری أمامه ،،أخذ یقذف ما یطاله و هو یُتمتم بکلمات غیر مفهومه غاضبه ....،،ولم ینتبه لذلک الجرح الذی أحدثه ب کفه ،،شهقت همس و وضعت یدها علی فمها تکتم شهقتها و دموعها تهطل علی وجنتیها .....حاولت حیاه إیقافه و لکنه لم یستمع لها و ترکها و خرج خارج القصر بأکمله ......!!!!!!!!!!!


نظرت همس إلی حیاه الواقفه تنظر أمامها بشرود ،،لم تنتظر أکثر و خرجت ورائه تُحاول الوقوف بوجهه و لکن کان هو أسرع منها و إستقل سیارته و ذهب علی الفور ....!!
إنهارت قواها و لم تعد تقدر علی الرکض أکثر من ذلک شعرت بوخزات أسفل بطنها و لکنها لم تُبالی بهم و تجاهلتهم ،،نهضت و هی تتحامل علی نفسها و عادت مره آخری إلی الداخل و أمسکت بهاتفها للإتصال ب شقیقها .....!!


********************************
–....فی نفس الوقت .....!!
–....فی ڤيلا عُدی ....!!
–...فی غُرفته .....!!
إفترش بجسده علی الفراش حیث أخذ نصف مساحته و ترک لها النصف الآخر ،،نظرت إلیه بغیظ و أردفت قائله :-
علیاء بغیظ :-
–إنتَ بتعمل إیه ،،إنتَ هتنام هنا ....؟!!!!


عُدی بإبتسامه ماکره :-
–طبعًا یا روحی ده انا زی جوزک برضوه ،،و السریر بتاعی برضوه .....!!!!!!!
علیاء بسخریه :-
–لا سوووری مش هتنام هنا ،،و ده بقااا سریری انا ،،یعنی شوفلک مکان بعید عن هنا ....!!!!!
کاد أن یرد علیها و لکن قاطعه رنین هاتفه فزفر بضیق و رمقها ب نظرات شبه مُغتاظه و أردف قائلًا :-
عُدی بغیظ :-


–أدی أخره اللی یتجوز طفله ،،مکالمات مکالمات مابتفصلش مره خالک و مره مراته الوحیده اللی ماعبرتنیش هی أُمک .....!!!!!!!!
کتمت ضحکاتها من نبره صوته المُغتاظه ،،رد هو علی هاتفه و أردف قائلًا :-
عُدی بضیق :-
–خیییر ،،عایزه إیه ....؟!!!!!!
همس بنبره باکیه :-


–عُدی انا قلقانه أووووی ،،آآآآآآآ عاصم خرج متعصب و موبایله مقفول و آآآآآ انا خ خایفه علیه أوووی ....!!
إنتفض من جلسته ف نظرت علیاء إلیه بإستغراب لم یُبالی بها و أردف قائلًا :-
عُدی بقلق :-
–طیب إهدی ،،و انا جااای فورًا مسافه السکه ،،بس بطلی عیاط ماشی .....!!!!!!
لم یستمع إلیها بل سمع صوت شهقاتها المتتالیه زفر بضیق و أغلق الخط و إلتفت إلی علیاء و أردف قائلًا :-
عُدی بضیق :-


–قومی إلبسی بسرعه علشان هنروح ل همس ...!!
علیاء بإستغراب :-
–لیه خییر .....؟؟!!!!!
عُدی بصرامه :-
–إنتی لسه هتسألی قومی إلبسی من غیر رغی ...!!
و بالفعل نهضوا و أبدل کُلًا منهم ملابسه بآخری و ذهبوا سریعًا مُتجهین إلی القصر ......!!!!!!!!


–...بعد مرور ساعة ....!!
–.....فی قصر الألفی .....!!
وصل کُلًا من عُدی و علیاء إلی القصر ،،وجدوا همس مُنهاره من البکاء ...إتجه عُدی إلیها سریعًا و جثی علی رُکبتیه أمامها و أردف قائلًا :-
عُدی بجدیه :-
–إهدی کده و قولیلی حصل إیه .....؟؟!!!!!


همس بنبره مُتقطعه :-
–آآآآآ انا ک کُنت نایمه و آآآآ صحیت علی صو ...صوتهم بیزعقوا ....نزلت آآآآآ أشوف فیه إیه کان.....کان متعصب أوووی و إیده ک ....کانت بتنزف ،،آآآآآآ و خرج ....آآآآآ و إنتَ عارفه لما بیبقی متعصب بیبقی عا ...عامل إزای ......!!!!!!!!!!
إتجهت علیاء إلی والدتها الواقفه أمامهم بصمت و أردفت قائله :-
علیاء بتسأول :-


–ماما إیه اللی حصل یا ماما و خالو راح فین....؟!!!!!
لم تُجاوبها بل نظرت إلی عُدی نظرات یفهم طبیعتها جیدًا ف علم أن عاصم قد أخبرها ما علمه منه صباحًا .....!!!!!!
أفاقت من نوبه بکاءها علی وخزات قویه أسفل بطنها أقوی من سابقتها جعلتها تصرخ بشده من الآلم ،،إنتبه إلیها ثلاثتهم و رکضوا إلیها و لکن بعد ماذا ؟!!! فقد فقدت وعیها من کثره صراخها من الآلم.....!!!!!!!!!

تعليقات